Caliroots Kundtjänst

Integritetspolicy

På Caliroots värnar vi om din personliga integritet och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade vid användning av våra tjänster.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor (du hittar kontaktinformation längst ned i detta dokument).

Innehållsförteckningen nedan hjälper dig att navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

 1. Vad är en personuppgift?
 2. Vad är en personuppgiftsbehandling?
 3. Vem ansvarar för de personuppgifter Caliroots samlar in?
 4. När behandlar vi dina personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
 6. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter
 7. Profilering
 8. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 9. Delning av personuppgifter
 10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 11. Dina rättigheter
 12. Cookies
 13. Kontaktinformation

   

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande, person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
 

2. Vad är en personuppgiftsbehandling?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, strukturering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. Vem ansvarar för de personuppgifter som Caliroots samlar in?

Californian Roots AB, org. nr 556656-7086, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter och avser att behandla alla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning (Europaparlamentets dataskyddsförordning 2016/679).

4. När behandlar vi dina personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som handlar hos Caliroots
Information som samlas in i samband med köp krävs för att du som konsument ska kunna ingå avtal med Caliroots och för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser som hör till ett köp.
Den data vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Uppgifter om dina köp
 • Information om hur du använder Caliroots webbplats
4.2 För dig som som har ett konto på Caliroots
Innehar du ett konto på Caliroots samlar vi in de personuppgifter du lämnar vid kontoregistrering samt löpande insamling under tiden du har kvar ditt konto hos Caliroots.
Den data vi behandlar är:
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Uppgifter om dina köp
 • Information om hur du använder Caliroots webbplats

4.3 För dig som prenumererar på Caliroots nyhetsbrev
Vi strävar efter att du som prenumerant på Caliroots nyhetsbrev ska få så intressant och relevant information/erbjudanden som möjligt.
Den data vi behandlar är:

 • E-postadress
 • IP-adress
 • Information om hur du använder Caliroots webbplats
 • Hur du interagerar med våra nyhetsbrev (vilken typ av produkter och erbjudanden du finner relevanta)
 • Uppgifter om dina köp

4.4 För dig som deltar i våra utlottningar (“raffles”)
Vid speciella produktsläpp genomför vi så kallade raffles (utlottningar) där ett begränsat antal personer erbjuds möjlighet att köpa produkten.
Den data vi hanterar i de fallen är:

 • E-postadress
   

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

De personuppgifter vi på Caliroots behandlar för dig som kund hos oss behandlas primärt i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice (t ex besvara frågor och korrigera felaktiga uppgifter).
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.
 • Administrera och hantera ditt personliga konto hos Caliroots.

Personuppgifter för nyhetsbrevsprenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

 • Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan, e-post eller SMS.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Prenumerant via e-post eller SMS.


6. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

I det här avsnittet beskrivs de lagliga grunder och avvägningar som Caliroots baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Dina personuppgifter behandlas bland annat för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp. Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig som nyhetsbrevsprenumerant för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse för våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med Caliroots. Detta för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden och målsättningen att kunna tillhandahålla en upplevelse skräddarsydd för just dig.

Viss behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en, så kallad, intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka relevanta erbjudanden till just dig. Detta kan innebära en begränsad segmentering av kunder som t.ex. baserar sig på köpbeteende.

Caliroots behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

I vissa fall kan Caliroots ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 

7. Profilering

För prenumeranter på Caliroots nyhetsbrev kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom profilering. Detta innebär att vi, baserat på hur du använder vår webbplats, vilka varor och erbjudanden du visat intresse för, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med samt uppgifter om inköp, kan leverera en relevant shoppingupplevelse för dig som användare och att vi kan tillhandahålla erbjudanden vi tror passar just dig. Du kan närsomhelst invända mot den här typen av behandling av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta [email protected]. När vi mottagit din anmälan kommer behandlingen av dina personuppgifter genom profilering att upphöra.
 

8. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Caliroots sparar dina personuppgifter så länge som behovet finns för att kunna fullgöra de uppgifter som de samlades in för. I vissa fall kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fullfölja lagstadgade krav eller bevaka Caliroots rättsliga intressen.

För dig som kund
Caliroots sparar dina uppgifter i högst 24 månader (två år) efter det att du som kund senast interagerade med oss (genomförde köp eller var i kontakt med oss på annat sätt).

För dig som kontoinnehavare
Så länge du har ett konto hos Caliroots så sparar vi dina uppgifter.
 

9. Delning av personuppgifter

Caliroots kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part. Exempel på tillfällen då uppgifter kan vidarebefordras till tredje part är till speditör i samband med leverans av varor eller mediebyrå för distribution av marknadsföring. Våra samarbetspartners är: Adtraction, Adyen, Best, Bring, Commision Junction, Criteo, Datafeedwatch, DB Schenker, DIBS, Easycom, Emarsys, Everysize, Facebook, Google, Hotjar, Ingrid, Klarna, Nosto, Panagora, PayPal, Perfect IT, Posti, PostNord, Precis Digital, Qlikview, Rulemailer, Smartly, Unifaun, UPS, Veinteractive, Yotpo & Zendesk.

Läs mer på Google: "Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster".

Caliroots överför aldrig dina personuppgifter till tredje part för direktmarknadsföringsändamål.

Caliroots kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Caliroots rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Caliroots har som målsättning att endast lagra personuppgifter inom EU/EES. Men om personuppgifter skulle föras över till något land utanför EU/EES säkerställer Caliroots att personuppgifterna är fortsatt skyddade enligt de lagar och regler som gäller för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.
 

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

På Caliroots har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, manipulation och förlust. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på området.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Caliroots att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Caliroots redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

Caliroots åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
 

11. Dina rättigheter

Caliroots ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt den behandling som vi genomför gällande dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.
   
 2. Rättelse av dina personuppgifter
  Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
   
 3. Radering av dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. En förutsättning för detta är dock att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan även finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
   
 4. Begränsning av behandling
  Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt avsnittet “Rättelse av dina personuppgifter” ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Om Caliroots har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta dessa om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Caliroots har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du, under vissa förutsättningar, kan begära att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om Caliroots personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Caliroots endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Caliroots har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 

12. Cookies

De cookies vi använder oss av på Caliroots förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Om du vill erbjuder din webbläsare eller enhet dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.
 

13. Kontaktinformation

Har du några frågor om vår Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

Californian Roots AB
Hornsbruksgatan 28
117 34 Stockholm
Sverige

E-post: [email protected]
Telefon: 08-720 07 97
Organisationsnummmer: 5566567086

Hur du handlar

Att shoppa på Caliroots.se är enkelt!

Alla varor som du köper i våra tre olika butiker, Cali Streetwear, SFD Sneakers eller C Premium Store, läggs i samma varukorg och skickas i samma paket!

Du behöver inte ansöka om medlemskap eller logga in för att handla.
När du är i kassan fyller du i:

• Namn, adress och din kontaktinfo
• Betalningsmetod
• Fraktsätt
• Klickar på Köp-knappen

...och allt är klart!

Givetvis sparas dina kontaktuppgifter och din orderinformation.
Dessa uppgifter mailas även till dig tillsammans med ditt tracking-nummer och login för senare bruk.

Vill du följa upp din order, så använder du ditt login under "Min Profil".
Här kan du se din orderstatistik och exakt var ditt paket befinner sig.
När paketet är på ditt utlämningsställe får du ett mejl eller sms.
Villkor

Fraktsätt

Vi skickar med PostNord, Schenker, Best samt erbjuder att hämta i vår butik. Information om de olika leveranstiderna och fraktpriserna hittar du nedan.
 
PostNord

Ditt paket skickas med Posten och har en leveranstid på ca 1-5 arbetsdagar beroende på var du befinner dig i landet. Skriv in ditt mobilnummer i kassan så kommer Posten skicka aviseringen till din telefon när ditt paket anlänt till ditt utlämningsställe! Om aviseringen dröjer och du med hjälp av kollinumret ser att ditt paket är framme så hämta ut paketet med kollinumret och legitimation. Paketet ligger hos ombudet i två veckor innan det skickas tillbaka till oss. För ej uthämtade paket, debiterar vi 300kr för frakter och hanteringskostnader.

PostNord Hemleverans

När du väljer Hemleverans kör Posten paketet till din dörr! Vid detta leveranssätt måste du vara noga med att ange ett korrekt mobilnummer, då Posten kommer att kontakta dig för att avtala en avlämningstid. Paketet kan levereras på dagen fram till 16.00 helgfri måndag-fredag. Skulle du inte vara hemma vid avtalad avlämningstid lämnas en avi i din postlåda och du får själv hämta ut paketet hos ditt lokala postombud, eller få det utkört mot avgift. För ej uthämtade eller nekat paket, debiterar vi 300kr för frakter och hanteringskostnader.

Schenker

Ditt paket skickas med Schenker och har en leveranstid på ca 1-3 arbetsdagar beroende på var du befinner dig i landet. Skriv in ditt mobilnummer i kassan så kommer Schenker skicka aviseringen till din telefon när ditt paket anlänt till ditt utlämningsställe! Om aviseringen dröjer och du med hjälp av kollinumret ser att ditt paket är framme så hämta ut paketet med kollinumret och legitimation. Paketet ligger hos ombudet i två veckor innan det skickas tillbaka till oss. För ej uthämtade paket, debiterar vi 300kr för frakter och hanteringskostnader.

BEST

Om du lägger din order en vardag innan kl. 14.00 så går leveransen i väg samma dag. En stor del av Stockholmsområdet och Uppsala kan få leverans redan samma kväll, övriga delar av landet har leveranstid 1-2 dagar. Leverans sker på kvällstid mellan 18.00 - 22.00. Det är mycket viktigt att du anträffbar vid leveransadressen och kan ta emot din beställning. Endast betalande beställare kan ta emot paketet, ID-kontroll görs. Om du bor i lägenhet med portkod är det viktigt att du anger portkod när du beställer. OBS! Om du ej tar emot ditt paket eller nekar leveransen debiterar vi 300kr för frakter och hanteringskostnader. Då Best aviserar dig via telefon strax innan leverans, är det att yttersta vikt att du lämnat rätt telefonnummer vid beställningstillfället, samt att du har telefon tillgänglig de utsatta tiderna.

När du skriver in ditt postnr i kassan så visas aktuella fraktalternativ och kostnader till just dig. Om Best Hemleverans inte visas så innebär det att det ännu ej fungerar hem till dig.

Om du väljer att utföra en retur när du använt dig av Best Hemleverans som leveransmetod så ingår ingen returetikett eftersom paketet har körts med bud hem till dig. Du får själv ordna med returfrakt via ditt lokala ombud. För din säkerhet, spara inlämningskvittot.

Hämta i butik

Paketet skickas till våra butiker i Stockholm och Göteborg. OBS: Medtag ID-kort och ordernummer. Endast personen som lagt beställningen kan hämta ut paketet och giltig legitimation krävs. Under högt tryck och REA perioder kan detta leveransalternativ pausas på grund av platsbrist i butik.

 

Betalsätt

Vi tar emot VISA, Master Card, Euro Card, AMEX, PayPal, Klarna samt Caliroots Presentkort.

Det är tryggt och säkert att betala med kort på Caliroots. Vi samarbetar med DIBS, som är en av Europas ledande Payment Service Providers. DIBS hanterar dina kortuppgifter direkt och säkert. Inga kortuppgifter sparas hos Caliroots. Vi tar inte ut någon avgift för denna tjänst. Kontakta din kortutgivare om du har frågor angående betalningen.

Klarna Checkout
Med Klarna Checkout kan ni handla snabbt och enkelt med faktura, delbetalning, kort och direktbank. Se Klarnas villkor här.
 
AMEX

Avgift: 0kr

Vi tar endast emot Svenska AMEX-kort. Vi tar inte ut någon avgift för denna tjänst. Kontakta AMEX om du har frågor angående betalningen.

PayPal

Avgift: 0kr

Betala med ditt PayPal-konto. Enkelt och säkert. Vi kan enbart skicka beställningar till din verifierade Paypal adress på grund utav säkerhetsskäl så se till att ha en aktuell adress i ditt Paypal konto. Kontakta PayPal vid eventuella frågor om betalningen. www.paypal.com/se.

Klarna Konto

Avgift: 29kr

Vi använder oss av Klarna Europe AB, som hanterar alla våra fakturor. Du kan beställa mot Faktura både som privatperson och företag. Vi leverera endast varorna till den adress där du eller ditt företag är skriven (privat: folkbokföringsadress alt. företag: sätesadressen). Klarna gör en kreditprövning innan de godkänner köpet. Vi överlåter alla våra fakturor till Klarna Europe AB. Med denna tjänst väljer du hur mycket du vill betala i månaden. Lägsta beloppet är 50kr/mån eller 1/24 del av totalbeloppet. Du kan alltid välja att betala hela beloppet på en gång. Aviavgiften är 29kr. Inga uppläggningsavgifter. Vid beställning med Klarnas tjänster kan endast beställningen levereras till er folkbokföringsadress. Om du gör en retur rekommenderar vi att du kontaktar Klarna och informerar dem att en retur gjorts för att undvika övrigt avgifter såsom påminnelseavgift och ränta då fakturan kan hinna förfalla innan vi har behandlat er retur. Ni når Klarna på 08-120 120 10 alternativt www.klarna.se.

Klarna Faktura

Avgift: 0kr

Du kan beställa mot Faktura både som privatperson och företag. Vi leverera endast varorna till den adress där du eller ditt företag är skriven (privat: folkbokföringsadress alt. företag: sätesadressen). Klarna gör en kreditprövning innan de godkänner köpet. Vi överlåter alla våra fakturor till Klarna Europe AB. Fakturan skickas till dig på email, direkt från Klarna. Vid beställning med Klarnas tjänster kan endast beställningen levereras till er folkbokföringsadress. Om du gör en retur rekommenderar vi att du kontaktar Klarna och informerar dem att en retur gjorts för att undvika övrigt avgifter såsom påminnelseavgift och ränta då fakturan kan hinna förfalla innan vi har behandlat er retur. Ni når Klarna på 08-120 120 10 alternativt www.klarna.se.

Caliroots Presentkort

Avgift: 0kr

Du kan hel eller del betala med ett Caliroots Presentkort. Har du ett presentkort som du vill använda fyller du bara i koden på checkout sidan vid sektionen betalsätt. Du kommer direkt att kunna se det slutgiltiga beloppet i beställnings översikten.

 

REA-/Helgdagar:

Under reatider och helgdagar kan leveranstiden ökas med 1-3 arbetsdagar. Vi ber er ha överseende med detta så lovar vi att vi gör så gott vi kan för att få iväg ditt paket så fort som möjligt. Under större REA-perioder har vi tyvärr begränsad möjlighet att kontakta dig som kund om din order inte skulle vara komplett.
 

Ändringar av order

Eftersom vi vill att du ska få ditt paket så snabbt som möjligt så packar vi dina varor kort efter att din beställning har kommit in till oss. Vi har därför inte möjlighet att ändra i din order. Vill du ändra storlek, lägga till en produkt eller en rabattkod var vänlig utnyttja er returrätt och lägg sedan en ny beställning.
 

Stora beställningar

Vi har absolut inget emot att du beställer mycket samtidigt. Dock reserverar oss rätten att makulera din order om du beställt fler än den tillåtna kvantiteten på den specifika produkten, detta gäller framförallt på limited edition produkter och sneakers. Har du funderingar kring detta, maila kundtjänst [email protected].
 

Prisfel

Vid eventuella prisfel förbehåller vi oss rätten att justera eller makulera beställningen.
 

Rabattkoder, kampanjer och övriga erbjudanden

Vid kampanjer med rabattkoder eller andra erbjudanden så är det inte möjligt att aktivera några rabattkoder, aktivera erbjudanden eller justera priset i efterhand. Rabattkoden eller erbjudandet måste vara aktivt och aktiveras i kassan innan köpet slutförs för att vara giltigt. Vid byte: En vara som är köpt till rabatterat pris kan endast bytas till likvärdig vara eller billigare vara d.v.s. man kan inte byta till en vara som är likvärdig med priset innan rabatten.
 

Makulerade ordrar

Beställningar kan inte garanteras förrän betalning är oss tillhanda och din order är skickad. Varor i din varukorg är inte reserverade till dig och är tillgängliga för andra kunder samtidigt. Vid de tillfällen där det framgår att en produkt är reserverad i din varukorg så ska detta dock inte ses som en garanti och produkten kan fortfarande säljas till någon annan. Vi reserverar oss för att produkter kan ha sålt slut även om din order har gått igenom. Din order är ej bekräftad förens du erhållit ditt leveransbekräftelse mail.
 
 

Övrigt

Vi reserverar oss för fel utom vår kontroll, exempelvis force majeure.

Sortimentet i webshoppen skiljer sig från det i mark butikerna. Vi garanterar alltså inte att det du ser på den här sidan finns i någon av mark butikerna.
 

Villkor för erbjudandet "Köp en produkt och få en gåva på köpet"

Erbjudandet köp en produkt och få en gåva på köpet gäller endast på utvalda produkter ur vårt sortiment där det specificeras i samband med kampanjinformationen som utgår under perioden erbjudandet gäller. Köper du två produkter under erbjudandet så får du två gåvor och så vidare. Vid retur måste både produkten och gåvan returneras, annars har du inte längre rätt att ta del av kampanjen och får du betala för gåvan. Vid retur av gåvan sker ingen återbetalning då du aldrig debiterats för gåvan. Vid överförsäljning eller om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att makulera ordern, i dessa fall meddelas du via email. Denna kampanj går ej att kombineras med övriga erbjudanden eller rabattkoder.

 

Villkor för erbjudanden: "3 för 2" & "2 för 1"

När du köper tre varor (eller 2 varor i 2 för 1-erbjudandet) så får du automatiskt den billigaste på köpet. Retur och byten: Vi erbjuder ingen bytesrätt men du har 30 dagars returrätt, detta gäller även på reaprodukter. Vid retur kan du enbart returnera samtliga produkter, du kan alltså inte returnera delar av ordern när du tagit del av denna kampanj utan fullständiga ordern måste returneras för ett återköp. Skickar du trots detta tillbaka en del av ordern och inte den fullständiga ordern så förbehåller vi oss rätten att neka returen skicka tillbaka produkt(erna) till dig.

 

Villkor för "Mystery Box"

För specialprodukterna "Mystery Box" gäller följande: Full returrätt som vanligt men du måste i så fall returnera hela lådan. Alltså erbjuder vi inget byte av enstaka produkter.
Returer & reklamationer

Returer & reklamationer

När du handlar på Caliroots har du alltid 30 dagars öppet köp. Du kan tyvärr inte byta din vara, eftersom lagersaldot ändras så fort, utan önskar du en annan vara så får du lägga en ny beställning och returnera den gamla. Det räcker med att du skickar din retur till oss inom 30 dagar från det att du mottagit varan. Observera att detta ej gäller vid köp av underkläder och badkläder, vid köp utav dessa produkter erbjuder vi inte returrätt på grund av hygieniska skäl.

Notera att varan och även förpackningen måste vara i väsentligen oförändrat skick vilket betyder oanvänd och ej skadad. Inga etiketter eller liknande får sättas direkt på skokartongen vid en retur, använd ytteremballage. Är kartongen eller produkten skadad eller använd vid returen till oss tar vi ut en avgift om minst 20% av varans värde eller 300 kr alternativt returnerar varan till dig. Kepsar får inte skickas i kuvert/påsar utan måste skickas till oss i kartong då formen måste bibehållas.

Har du frågor om din vara eller ditt köp, ring eller mejla oss gärna så hjälper vi dig. Vi följer Konsumentverkets regler och riktlinjer för e-handel (mer info här).REGISTRERA RETUR


 

Återköp av varor

Vi erbjuder 30 dagars returrätt från den dagen ni tagit emot er order, detta gäller även på nedsatta produkter. Returformuläret ska alltid fyllas i och skickas tillsammans med varan/varorna som ska returneras.
Använd den förbetalda returetiketten som medföljer i er order för att returnera er vara och lämna in returen hos ditt lokala ombud. Returfraktkostnad är 59 kr, har du direktbetalat så dras beloppet av vid återbetalning och har du lagt din beställning mot faktura så justeras fakturan så att 59 kr kvarstår att betalas.

Returnera varor köpta online i våra butiker

Du kan välja att returnera dina ehandelsorder i någon av följande butiker:
- Caliroots STHLM, Lästmakargatan 5 (Stockholm)
- Caliroots Göteborg, Södra Larmgatan 11 (Göteborg)
Butiken skickar då tillbaka ordern åt er till vårt webblager så ni slipper betala kostnaden för returfrakten.

Vid all kommunikation avseende byten/returer/förfrågningar, skriv ditt ordernummer som ämne i mailet till oss.

Vi skickar ut ett mejl så fort vi har mottagit din retur. Återbetalning/uppdatering av faktura sker 1-5 vardagar efter att du mottagit returbekräftelsen via email. Observera att vid hög belastning kan returhanteringen ta upp mot 14 dagar, detta gäller även återbetalning.
 

 

Reklamationer/Garantier

Eventuella garantier eller reklamationer måste meddelas via mail ([email protected]) innan retur. En retur får inte ske förrens överenskommelse med Caliroots har skett. I vissa fall kan foton räcka, vilket innebär att vi vill ha en korrespondens innan garantiärendet sätter igång. Om du erhållit en produkt som har något fel eller brister, alternativt erhållit en felaktig vara så byter vi självklart ut den med en ny vara till er utan kostnad om vi har en ersättningsprodukt i lager. Skulle produkten vara slut så utför vi en retur på produkten mot en fullständig återbetalning. Observera att vi ersätter ej eventuell debitering av tull eller moms. Vi följer Konsumentköplagen och vill du läsa mer om vilka regler som gäller, besök www.konsumentverket.se. Vi kommer följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

 

Återbetalning

Kortköp:
Om du returnerar en vara som du inhandlat via kreditköp eller vanligt kortköp behöver du inte skicka med något kontonummer då återbetalningen sker till samma konto som användes vid köpet.

Fakturaköp:
Skickar du tillbaka en vara i god tid innan fakturan har utgått kommer den justeras så värdet för den returnerade varan är avdragen. OBS! Om din faktura inte hunnits justeras innan den förfallit måste du betala den och sedan invänta en återbetalning efter er retur blivit bekräftad och behandlad alternativt kontakta Klarna och informera att en retur har skett och be Klarna skjuta på förfallodatumet så returen ska hinna behandlas. Vi ansvarar ej för eventuella påminnelseavgifter som kan uppstå ifall fakturan ej har betalats i tid.

Presentkort:
Vid retur med betalmetod presentkort så skapas ett nytt presentkort åt dig på returens värde och skickas till dig via email.

Ej uthämtade paket med fraktbolag:
Du har 14 dagar på dig att hämta ut ditt paket på utlämningsstället. Om du inte hämtar ut paketet inom den tiden returneras det till oss. För ej uthämtade paket drar vi av 300 kr för frakt och administrativa avgifter på summan som du skall få tillbaka.
 
Ej uthämtade paket med samma dag leverans:
Om du ej är tillgänglig för leverans under utsatt tid för utkörning alternativt nekar paketet så drar vi avi 300 kr för frakt och administrativa avgifter på summan som du skall få tillbaka.
 

 

Så här mäter du

 

För att kunna ta reda på om ett plagg kommer att passa dig har du ett antal mått som anges för varje produkt. Om du är osäker på om ett plagg passar just dig är det bäst att mäta och jämföra med ett plagg som du redan äger. De mått vi anger är följande:

 • 1. Waist/Midja (x2) - Midjemåttet, bredden på plagget gånger två.
 • 2. Length/Innerbenslängd - Från insidan av grenen ner till fotslutet på byxan.
 • 3. Foot width/Fotvidd (x2) - Bredden vid fotslutet när byxan ligger platt, gånger två.
 • 4. Chest/Bröstvidd (x2) - Längden från armhåla till armhåla, gånger två.
 • 5. Length/Längd - Måttet från axeln ned till slutet av plagget.
 • 6. Arm/Ärmlängd - Måttet från armhåla till armslut.
 • 7. Solglasögon - Width/bredd
 • 8. Solglasögon - Height/höjd
 • 9. Solglasögon - Length/längd

Övriga mått anges alltid i produktbeskrivningarna.
Alla mått anges i centimeter.

Kontakt

Välj ett ämne i menyn nedan.

Vi kan ej ändra något i din order efter du har lagt en beställning. Önskar du en annan storlek, modell, färg eller liknande ber vi dig att vänligen lägga en ny beställning alternativt utnyttja din retur- och bytesrätt. Det är därför extra viktigt att du tittar igenom din order och säkerställer att du är nöjd med din beställning innan du bekräftar ditt köp.
På grund av risk för bedrägeri kan du enbart beställa en order till det landet du befinner dig i om du vill betala med kort eller faktura. Om du i stället använder dig av betalsättet PayPal är det dock inga problem.
Lägger du din beställning på vardagar innan 16.00 CET skickas den från vårt lager samma dag, har du lagt din order efter klockan 16.00 på en fredag eller helgdag skickas den ut på måndagen. Läs igenom informationen om våra olika leveranssätt så kanske du hittar svaret på din fråga där. Vi levererar till hela världen och har därför ett flertal olika fraktalternativ och bolag, kika på alternativet för just ditt land för att ta reda på vad som gäller för dig!
Vid högt tryck kan behandlingen av returer och byten ibland ta upp till 14 dagar från det att vi tagit emot din order. Så fort din retur är hanterad erhåller du ett mail som bekräftar detta.
Vi kan inte tillämpa en rabattkod på en redan lagd order på grund utav tekniska hinder, det är därför extra viktigt att du säkerställer att koden applicerats och att rabatten dragits av innan du godkänner din beställning. Har du lagt en order utan att lyckats få igenom rabatten kan du försöka att avbryta din order, i orderbekräftelsen ser du hur du ska gå tillväga.
För att vi på bästa sätt ska kunna hantera din reklamation ber vi dig att vänligen skicka med bilder på produktens helhetsskick, skadan eller produktionsfelet. På så vis kan vi snabbt med hjälp av tillverkaren se över din reklamation.
Vi har en storleksguide som du får fram i en rullista med mer detaljerad information kring just den produkt du tittar på, där kan du se vad Europeiska storlekar motsvarar i US, UK, CM och liknande.
Information kring våra releaser och restocks får du alltid genom våra nyhetsbrev och sociala medier. Följ oss på Instagram @calirootsstore och signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Obligatoriska fält


Läs gärna igenom Vanliga frågor & svar innan du kontaktar oss.
Där finns kanske svaret du söker!
 

Det är lättast att kommunicera med oss via mail:
 

[email protected]


… alternativt ringa oss vardagar 08:00 - 18:00.
 

08-720 07 97


Uppge alltid ditt ordernummer vid all kommunikation med oss.

Vill du komma i kontakt med oss angående försäljning av en tjänst eller i marknadsföringssyfte så hanterar vi inte sådana samtal över telefon utan skicka istället ett mail till oss på [email protected] med en kort beskrivning så tar vi kontakt med er vid intresse!

Kundtjänst hanterar inga fakturor eller betalningar.
Fakturafrågor hänvisas istället till Klarna AB.

Telefon: 08-120 120 10
Web: www.klarna.se

Företagsinfo
Californian Roots AB
Org nr: 5566567086
 
 
 
Vanliga frågor
– När är kundtjänst öppet?

Kundtjänst jobbar vardagar, måndag till fredag! Ni kan skicka ett mail till oss när ni vill så besvarar vi så fort som möjligt, alternativt ringa oss på helgfria vardagar mellan kl 08.00-18.00 så hjälper vi er på bästa möjliga sätt. Det är dock väldigt viktigt att ni har ert ordernummer redo i kommunikation med oss så vi snabbt ska kunna hjälpa till!

– Kan jag avbeställa min order efter den har blivit lagd?

För att du ska få din order så fort som möjligt så behandlas kort efter att ordern blivit lagd, därför har vi ingen möjlighet att annullera din order.

– Kan jag ändra/komplettera min beställning efter den blivit lagd?

Dessvärre har vi ingen möjlighet att lägga till eller ändra något i din order, detta för att vi packar din order kort efter beställningen gjorts.

– Jag ska returnera och har valt Klarna faktura, hur gör jag?

Ska du returnera en eller flera och du har valt Klarna faktura som betalningsmetod så rekommenderar vi er något av följande. Antingen så betalar ni för produkterna och väntar på en återbetalning från oss eller så kontaktar ni Klarna på 08-12012010 eller www.klarna.se och ber dem skjuta på förfallodatumet. Vi kan ha upp till 14 dagars hanteringstid på våra returer så för att undvika ytterligare avgifter såsom påminnelser och liknande så kan ni välja ett utav de två presenterade alternativen.

– Hur funkar era rabattkoder?

Våra rabattkoder kan ibland ha vissa restriktioner, det är därför alltid viktigt att ni läser informationen ni fått när ni erhåller er rabattkod. Rabattkoden ska appliceras på checkout sidan, under er varukorg så finns det ett fält för eran kod som heter "Lägg till rabattkod". Efter ni fyllt i fältet med koden, trycker ni på "Aktivera kod". Ni kommer då se att priset på produkten/produkterna ändras i er varukorg. Får ni ingen rabatt trots att ni följt dessa instruktioner är det viktigt att ni inte lägger ordern ändå, vi har in gen möjlighet att lägga på rabatter i efterhand så för att undvika felaktiga beställningar så kan ni höra av er till våran kundservice via epost eller telefon så hjälper vi er!

– Hur vet jag vilken storlek jag ska ha?

Bredvid våra produktbilder finns en så kallad storleksguide, om ni trycker på den kommer ni få fram mer detaljerad information kring storleken på just den specifika produkten du tittar på. Det är viktigt att ni kollar på guiden innan ni lägger eran order då storlekarna kan skilja sig från model till model. Skulle ni dock ha råkat beställa fel storlek så har ni alltid 30 dagars retur- och bytesrätt när ni handlar oss.

– Var är mitt paket?

När du beställer hos oss får du alltid ett bekräftelse-mail när vi skickar ut dina varor. I detta mail finns en länk och genom att klicka på länken kan du spåra ditt paket. Spårningen aktiveras först när speditören registrerat försändelsen, därför kan det hända att länken inte fungerar precis när bekräftelse-mailet skickas ut. Om du spårar ditt paket och ser att det finns hos ditt ombud, behöver du ej invänta en avi via post/SMS, utan du kan med hjälp av ditt kollinummer som står i spårningslänken, och legitimation, hämta ut ditt paket! Tyvärr är det inte möjligt att i efterhand ändra leveransadress på en order.

– Mitt paketet var skadat när jag tog emot det, vad gör jag?

Om er order anländer skadad eller ni upptäcker ett fel med ordern så måste ni höra av er till oss innan ni returnerar paketet, retur får inte ske förrän överenskommelse med Caliroots har skett.

– Hur reklamerar jag min produkt?

När ni som kund har en produkt ni misstänker är inom ramen för reklamation så behöver vi komma i kontakt med dig. Det är därför viktigt att ni via mail eller telefon informerar våran kundservice om detta innan ni skickar tillbaka paketet.

– Jag har inte fått min returfraktsedel, vad gör jag?

Om ni ska returnera en produkt men inte har fått med din returfraktsedel i er order så kan ni kontakta oss via mail eller telefon så hjälper vi er med detta. Se bara till att ha ert ordernummer redo så vi snabbt kan skapa en ny fraktsedel för er order.

– Har ni mottagit min retur?

På grund av högt tryck i onlinebutiken kan din retur i dagsläget ta längre tid än vanligt. Din retur hanteras inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt paket. Så fort din retur har blivit registrerad och öppnad kommer du få ett mail som bekräftar detta. Har du inte fått en bekräftelse på att vi hanterat er retur inom 30 dagar från det att ni skickade tillbaka paketet, kontakta oss på [email protected], så ska vi försöka lösa problemet!

– När får jag tillbaka pengarna för min retur?

För tillfället har vi högt tryck i onlinebutiken, vilket resulterar i att återbetalningarna kan bli något försenade. När du fått en bekräftelse på att din retur har blivit registrerad och hanterad, så kommer du därefter bli återbetalad. Du kan se din återbetalning på ditt kontoutdrag inom 5 bankdagar räknat från och med dagen du fick din returbekräftelse från oss. Återbetalningen görs alltid till samma betaltjänst som användes vid köpet.

– Jag har inte fått alla varor i min order, vad händer nu?

Då vi för tillfället har många bra kampanjer och erbjudanden, så kan det hända att vissa av produkterna ni beställt hunnit ta slut i lager. Anledningen till att produkterna ändå ibland syns på hemsidan är på grund av att vårt lagersaldo inte hunnit uppdateras mot hemsidan. Om du mottagit en icke fullständig order så kommer beloppet för denna/dessa varor också självklart återbetalas, alternativt krediteras på din faktura.

– Varför får jag inget kollinummer när jag väljer "hämta i butik"?

Har du beställt ditt paket med tjänsten (hämta i butik) så får du inget spårbart kollinummer, du får dock ett trevligt samtal eller mail när ditt paket är klart att hämtas i butiken.

– Hur gör jag en retur?

Fyll i returdokumentet som skickas tillsammans med varan/varorna som ska returneras. OBS! Det är väldigt viktigt att du skriver ett telefonnummer som vi kan nå dig på under dagtid om vi har några frågor angående er retur. Gå med paketet till ditt lokala Posten- eller Schenkerombud. Du som kund bekostar själv returfrakten.

Inga etiketter eller liknande för sättas direkt på skokartongen vid en retur. Är kartongen skadad vid returen till oss tar vi ut en avgift om minst 20% av varans värde eller 300kr. Kepsar får ej skickas i kuvert utan måste skickas till oss i kartong då formen måste bibehållas. Om du har några frågor kontakta oss gärna på tel: 08-72 00 797 eller via mail till: [email protected] Det är viktigt att ange ordernumret i mejlet.

– Varför har jag inte fått en faktura ännu?

Fakturan kommer till dig den 15e i varje månad om du valt klarna konto (delbetalning).
Annars kommer fakturan till den mailadress du uppgett. Har du fortfarande inte fått fakturan, kontakta Klarnas kundtjänst på tel. 08-120 120 10 och be dem skicka dig en ny.

– Jag har valt faktura - varför har mitt köp blivit nekat av er?

När ett fakturaköp genomförs gör Klarna en microupplysning av dig som kund för att se om de kan erbjuda den önskade krediten. Ni får då omgående besked om köpet har beviljats eller inte. Om köpet nekas kan ni alltid kontakta Klarnas kundservice för mer information.

– Finns varorna på webshopen i era markbutiker?

Många av varorna finns i våra markbutiker. Men tyvärr kan inte alla butikerna ha lika stort sortiment som webshoppen. Sortimentet hos markbutikerna skiljer sig också från varandra. Kontakta din närmaste butik för att ta reda på detta.

– Stämmer bilderna med färgen i verkligheten?

Vi kollar alltid våra bilder mot verklig vara för att säkerställa att färgen stämmer med det som visas på hemsidan. Eftersom färgen, på grund av inställningar och kvalitet, skiljer sig beroende på vilken skärm man har kan man ibland uppleva att produkten har en annan nyans än vad som visas på skärmen.

– Varför har jag inte fått någon sms-avi?

Avvakta till eftermiddagen, har du inte fått någon avi per mejl eller sms får ni höra av er till Kundtjänst. Har ni ett kollinummer men ingen avi kan ni med hjälp av kollinumret och legitimation hämta ut paketet.

– Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Hämtar ni inte ut er paket kommer vi dra av 300kr för frakt samt administrativa avgifter. För att undvika detta kan ni välja att hämta ut paketet och göra en vanlig retur.

– Hur ska man veta vilken storlek på skor man ska köpa?

Mät foten så här: Ställ dig med hälen mot en vägg och lägg något (t.ex. en bok) framför den längsta tån. Mät måttet mellan vägg och bok. Detta mått är din fotlängd. Eftersom man ofta har olika långa fötter bör du mäta båda fötterna och använda måttet från den längsta foten.
Till din fotlängd måste du lägga ytterligare 1-2 cm (beroende på hur bred eller smal din fot är samt bredden på den skomodell du väljer) för att få det innermått du behöver. Om din fot är 22 cm lång så behöver du troligen en sko som är ca 23 cm lång om foten är "normalbred".

– Är skostorlekarna i US eller UK?

Alla skorstorlekar är i US om inte annat anges. Kolla på storlekstabellen för att se vad storlekarna motsvarar i EU och CM.

– Är det alltid helt exakta mått i storlekstabellerna på kläderna?

Storlekarna kan skilja sig någon CM mellan varje plagg.
Har du ytterligare frågor, kontakta vår kundtjänst.
Press & partners

Caliroots affiliateprogram
Har du en hemsida eller blogg och vill tjäna pengar på den? Vi betalar provision för varje köp som du förmedlar till oss!

Detta sker i samarbete med affiliatenätverken Commission Junction & Adtraction som sköter det tekniska.

Du blir en samarbetspartner till Caliroots genom att gå med i vårt affiliateprogram. Så här fungerar det;

 • Du länkar till erbjudanden eller produkter på Caliroots.se. Du kan länka från en hemsida, en blogg, ett nyhetsbrev etc.
 • Dina besökare handlar utifrån dina rekommendationer.
 • Vi ger dig ersättning för försäljningen – upp till 12% i provision.
Missa inte chansen att tjäna pengar genom att tipsa om oss och våra produkter!

Klicka här för att skapa ett konto hos Commission Junction.

Klicka här för att skapa ett konto hos Adtraction.
 

 


Bli ambassadör!
Sitter du på ett grymt Instagramkonto eller blogg som du tror skulle passa perfekt in i Caliroots kultur? Vi letar ständigt efter nya sneakerheads, streetwear-entusiaster och andra coola profiler att samarbeta med. Genom att gå med i vårt sponsorprogram blir du en ambassadör för Caliroots;

 • Du kommer att bli sponsrad med sneakers och streetwear från alla våra varumärken
 • Du kommer att posta outfits och länka till vår websida samt tagga @calirootsstore på Instagram
 • Varuvärde och frekvens sätts individuellt och beror på nisch, storlek och engagemang hos dina followers
För att ta del av detta och bli en ambassadör, skicka ett mail till oss där du förklarar din vision, samt inkluderar följande punkter;
 • Ålder
 • Instagramkonto och antal followers
 • Blogg och antal unika besökare per vecka
 • Snapchat, Youtube eller annan plattform som du tror kan vara intressant?
 • Är du sponsrad av något annat varumärke inom sneaker- och/eller streetwearområdet?
Skicka ditt mail till vår PR-avdelning på [email protected] så återkommer vi med mer information!

Vänligen notera att vi får många förfrågningar och tyvärr inte kan hantera samtliga.

 


Mediakontakt
Är du journalist, bloggare eller arbetar med någon annan typ av content-relaterad media och är intresserad av nyheter, ämnen och event kopplade till eller arrangerade av Caliroots? Kontakta vår PR-avdelning på [email protected] och berätta hur vi kan stå till tjänst.

Ladda ner logotyp
Ladda ner Caliroots logotyp i olika filformat och samtliga versioner som är tillåtna för användning i artiklar, editorials och andra sammanhang relaterade till Caliroots.


 

Jobba på Caliroots